Par projektu konkursa rezultātiem aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”

Š.g. 1. martā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (Fonda padomes) sēdē Nr.3 tika pieņemti lēmumi par atbalstāmajiem projektiem aktivitātē “Publisko ūdeņu pārvaldība”. Kopējais saņemto iesniegumu skaits bija 105 - 35 pieteikumi atbalstāmajai aktivitātei 3.1. Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai un 70 aktivitātē 3.2. Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes. Fonda padomes sēdē tika nolemts atbalstīt 14 projektus aktivitātē 3.1. un 26 aktivitātē 3.2.

Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai

Īstenotājs

Nosaukums

Piešķirtais finansējums, EUR

Limbažu novada pašvaldība

Limbažu Lielezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde

6 135

Amatas novada pašvaldība

Āraišu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

9 970

Riebiņu novada dome

Rušonas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde

10 000

Viļakas novada dome

Apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšana Viļakas ezeram.

6 014

Pārgaujas novada pašvaldība

Riebiņu ezera ekspluatācijas noteikumu izstrāde

4 643

Jaunpils novada dome

Publiskās ūdenskrātuves Lielapsauju ezers apsaimniekošanas plāna izstrāde

6 534

Brocēnu novada pašvaldība

Ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrāde Cieceres, Brocēnu un Remtes ezeriem

9 231

Kuldīgas novada pašvaldība

Ekspluatācijas noteikumu, ezeru izmantošanas kārtības un funkcionālo zonējumu izstrāde Kuldīgas novada publisko ūdeņu - Lielā Nabas ezera, Mazā Nabas ezera un Vilgāles ezera pārvaldībai

7 000

Dagdas novada pašvaldība

Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Dagdas ezeram un Ežezeram Dagdas novadā

9 015

Jelgavas pilsētas dome

Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde

10 000

Kārsavas novada pašvaldība

Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Nūmērnes ezeram Kārsavas novadā

5 179

Viesītes novada pašvaldība

Viesītes ezera apsaimniekošanas noteikumu izstrāde

8 712

Ērgļu novada pašvaldība

Ekspluatācijas noteikumu izstrāde Jumurdas ezeram Ērgļu novadā

4 120

Siguldas novada pašvaldība

Jūdažu ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde

3 500

Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes

Īstenotājs

Nosaukums

Piešķirtais finansējums, EUR

Engures novada dome

Rīgas jūras līča piekrastes un Kaņiera ezera biotopu apsaimniekošana un infrastruktūras izveide Engures novada teritorijā

35 180

Valmieras pilsētas pašvaldība

Gaujas krasta daļas Valmieras pilsētā sakopšana, labiekārtošana un jaunas infrastruktūras izveide vides pieejamības nodrošināšanai

39 466

Aglonas novada dome

Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzlabošana

38 889

Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde

Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”

13 864

Siguldas novada pašvaldība

Siguldas pludmales pie Gaujas infrastruktūras uzlabošana vides pieejamības veicināšanai

38 892

Ķekavas novada pašvaldība

Atpūtas vietas pie Daugavas Katlakalna ciemā labiekārtošana un vides pieejamības nodrošināšana

39 434

Apes novada dome

Zvārtavas ezera apsaimniekošanas pasākumu veikšana

8 309

Bauskas novada dome

Publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšana Bauskas pilsētā

38 885

Mērsraga novada pašvaldība

Dažādu Rīgas jūras līča piekrastes biotopu apsaimniekošana atbilstoši sabiedrības un dabas aizsardzības interesēm Mērsraga novadā

33 629

Rundāles novada dome

Antropogenās slodzes mazināšana Lielupes krastā

11 240

Strenču novada dome

Infrastruktūras izveide un atjaunošana publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības nodrošināšanai Strenču pilsētā

27 807

Rucavas novada dome

Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve

21 590

Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”

Vides pieejamības uzlabošana Ventspils pilsētas pludmalē

38 889

Ādažu novada dome

Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana

18 045

Saldus novada pašvaldība

Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai

38 889

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”

Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā

38 369

Vecumnieku novada dome

Teritorijas labiekārtošana Mēmeles upes krastā Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā

13 991

Ogres novada pašvaldība

Ogres vecupes publiskās peldvietas labiekārtošana un ekoloģiskā līdzsvara paaugstināšana, paplašinot vides pieejamības iespējas

38 889

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Liepājas ezera eitrofikācijas samazināšanas pasākumu īstenošana

38 861

Pāvilostas novada pašvaldība

Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā

30 790

Ciblas novada pašvaldība

Ludzas upes posma tīrīšana 6 kilometru garumā no Ciblas ciema Z daļas līdz Berjozovkai

40 001

Ozolnieku novada dome

Lielupes krasta posmu attīrīšana Ozolnieku novada teritorijā

8 784

Burtnieku novada pašvaldība

Burtnieka ezera piekrastes joslas attīrīšanas un biotopu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana

17 520

Krāslavas novada dome

Praktisko aktivitāšu īstenošana publisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā

11 590

Līvānu novada dome

Niedru pļaušanas pakalpojuma nodrošināšana plūdu risku mazināšanai Dubnas upē Līvānu novadā

18 000

Rēzeknes pilsētas dome

Rēzeknes pilsētas ūdeņu pārvaldība

5 143


 

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.