Pilnveidotas praktiskās vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem

Pilnveidotajā vadlīniju redakcijā ir sniegtas rekomendācijas atsevišķos projektu realizācijas jautājumos, kas jāievēro Latvijas vides aizsardzības fonda (fonda) finansēto projektu īstenotājiem un šīs vadlīnijas kalpo kā palīgmateriāls kvalitatīva un likumdošanai atbilstoša projekta realizācijas procesa nodrošināšanai, kā arī lai mazinātu tos gadījumus, kuru pazīmes liecina par apzinātām vai nepietiekošu zināšanu dēļ pieļautām projekta realizācijas kļūdām. Šajās vadlīnijās ir apkopotas rekomendācijas attiecībā uz tiem jautājumiem, kurus, līdz šo vadlīniju izdošanai, Fonda administrācija ir identificējusi kā jautājumus, pret kuriem projektu īstenotāji apzināti vai neapzināti attiecas ar nepietiekošu rūpību, tādejādi pakļaujot atmaksāšanas riskam tiem piešķirto finansējumu un projekta realizāciju kopumā.

Vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs, taču to ievērošana visā projektu realizācijas procesā nodrošinās iesniegtās dokumentācijas operatīvāku vērtēšanu. Vadlīnijas neaizstāj ārējo normatīvo aktu prasības, un, konstatējot pretrunu starp vadlīnijām un ārējiem normatīviem aktiem, projektu īstenotājiem ir jāievēro ārējo normatīvo aktu prasības. Vadlīnijas ir sagatavotas balstoties uz regulējumu, kas pastāv to sagatavošanas brīdī, tās var neatbilst tiesiskā regulējuma vēlākām izmaiņām.

Fails: Praktiskās vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem

Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.