Izstrādātas vadlīnijas iepirkumu veikšanai Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu ietvaros

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir izstrādājusi Vadlīnijas iepirkumu veikšanai Fonda finansēto projektu ietvaros nosakot kārtību, kādā no valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” un valsts budžeta apakšprogrammas “LIFE programmas projekti” valsts līdzfinansēto projektu īstenotāji veic preču, pakalpojumu un būvniecības iepirkumus finansēto projektu ietvaros.

Vadlīnijās iekļautās prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 2. pantā noteiktā mērķa nodrošināt iepirkuma procedūras atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi pret tiem, un publisko līdzekļu efektīvu izmantošanu, kā arī 11. panta regulējuma, kas nosaka, ka pasūtītājam ir pienākums noteikt paredzamo līgumcenu, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūras veidu.

Šīs Vadlīnijas ir saistošas visām juridiskām personām (gan privātām, gan publiskām), kas saņem finansējumu no Latvijas vides aizsardzības fonda un kam ir saistošs līgums par projekta finansēšanas un izpildes kārtību, kas noslēgts ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju (t.sk. LIFE programmas projektu nacionālo finansējumu saņēmējiem)

Vadlīnijas pieejama šeit.