Izsludināta pieteikšanās dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē

Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija atbilstoši Fonda konsultatīvās padomes nolikuma (apstiprināts ar Vides ministra 2007.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr. 245) 7.punktam izsludina pieteikšanos darbam Fonda Konsultatīvajā padomē laika posmā no 2017.gada 3.augusta līdz 2019.gada 4.augustam.

Darbam Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē var pieteikties biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, kā arī ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītas institūcijas.

Iesniegumu iesniegšanas termiņš tiek noteikts no 2017.gada 1.jūnija līdz 2017.gada 15.jūnijam (ieskaitot).

Biedrībām un nodibinājumiem, kuras vēlas deleģēt pārstāvi darbam Fonda Konsultatīvajā padomē, Fonda administrācijā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. Iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu padomē, norādot pārstāvja un tā vietnieka kontaktinformāciju (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese);
  2. Organizācijas lēmumu, ar kuru uz diviem gadiem tiek deleģēts pārstāvis un tā vietnieks dalībai padomē, norādot personu vārdus un uzvārdus;
  3. Organizācijas statūtu kopija.

Iesniegumi, kas iesniegti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc 2017.gada 15.jūnija vai kuriem nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti, netiek pieņemti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

Fonda administrācijas adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV -1010, tālr.: 67503322,

e-pasta adrese: lvafa@lvafa.gov.lv, mājas lapa: www.lvafa.gov.lv