Projektu konkursu rezultāti vadlīnijas “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”

Latvijas vides aizsardzība fonda administrācija informē, ka noslēgušies 2 projektu konkursi  vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”

- aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” Iesniegti 11 projekti, finansējums piešķirts 7 projektiem:

Projekta īstenotājs

Projekta nosaukums

Summa

Pasaules dabas fonds, nodibinājums

Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana DP “Pape”

33 656

Krimuldas novada dome

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai

39 306

Nodibinājums „Latvijas Dabas fonds”

Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” zālāju botāniskās un ornitoloģiskās vērtības uzlabošana un to apsaimniekošanas iespēju pilnveidošana

35 894

Abavas ielejas attīstības centrs, biedrība

Dabas aizsardzības plāna ieviešana Abavas senlejā

37 000

Engures ezera dabas parka fonds, nodibinājums

Dažādu mitrāju biotopu atjaunošana dabas parkā „Engures ezers”

29 216

Teiču dabas fonds, nodibinājums

Pļavu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos

33 161

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija

Atpūtas vietas izveide Vaiņodes ielas galā, Slapjā ielā 1A, Liepājā

32 257

 

aktivitāte “Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”

Iesniegti 2 projekti, finansējums piešķirts 2 projektiem

Projekta īstenotājs

Projekta nosaukums

Summa

Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs (DU DIVIC)

Meža susura populācijas ģenētiskās daudzveidības izvērtējums populācijas dzīvotspējas kontekstā

12 137

Latgales ekoloģiskā biedrība

Metodikas izstrāde un pielietošana smilšu krupja populācijas uzlabošanai izmantojot ex situ metodi

8 971