Tiek izsludināti projektu konkursi nacionāla mēroga informatīvu kampaņu organizēšanai

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 14. marta sēdes Nr.4 lēmumiem, izsludina šādus projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2017.gadā vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids”:

  • Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu (aktivitātē kopējais pieejamais finansējums EUR 105 000);
  • Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošana par dalīto atkritumu vākšanu un radītā atkritumu daudzuma samazināšanu (aktivitātē kopējais pieejamais finansējums EUR 105 000);

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek īstenotas nacionāla mēroga informatīvas kampaņas, lai veicinātu sabiedrības informēšanu un izglītošanu par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Vēršam uzmanību, ka projektu iesniegšana norisināsies 2 etapos, un projektu koncepciju iesniegšanas termiņš: 2017. gada 21. aprīlis.

Projekta dokumentācija, noformēta atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursu nolikumi un to pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Projektu konkursu nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv