Tiek izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai aktivitātē “Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem”

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 18. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu, izsludina projektu konkursus finansējuma saņemšanai 2017. gadā aktivitātē “Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem”.

Konkursā tiek atbalstītas aktivitātes, kas vērstas uz nākotnes viedokļu līderu zināšanu paaugstināšanu vides izglītībā un vides apziņas veidošanos, organizējot izglītojošus un informējošus pasākumus reģionālā vai nacionālā mērogā par vismaz divām Nolikumā noteiktajām tēmām:

1. Bioloģiskās daudzveidības apzināšana, aizsardzība un saglabāšana;
2. Aprites ekonomikas veicināšana (t.sk. atbildīga atkritumu apsaimniekošana);
3. Ilgtspējīga attīstība atbilstoši ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Konkursā pieejamais kopējais finansējums ir 190 000 EUR.

Projekta iesniedzēji var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība, nodibinājums vai izglītības un zinātniskās institūcijas. Lai nodrošinātu projekta reģionāla vai nacionāla mēroga ietekmi, projekta īstenošanai vēlams piesaistīt projekta partneri.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš LVAF administrācijā: 2017. gada 10. marts.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa Nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas http://www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv