Tiek izsludināts projektu konkurss finansējuma saņemšanai aktivitātē „Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2017. gada 18. janvāra sēdes Nr.1 lēmumu, izsludina projektu konkursu finansējuma saņemšanai 2017. gadā aktivitātē „Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu”.

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas vērstas uz reģionāla vai nacionāla mēroga videi draudzīga dzīvesveida popularizējošu akciju rīkošanu, kurās projekta tiešā mērķauditorija tiek iesaistīta praktiskos vides izglītības un audzināšanas pasākumos un aktivitātēs.

Kopējais pieejamais finansējums projektu konkursam ir EUR 162 500.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īstenotāju) var būt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums. Lai nodrošinātu projekta reģionāla vai nacionāla mēroga ietekmi, projektam īstenošanas laikā vēlams piesaistīt projekta partneri. Drīkst piesaistīt neierobežotu skaitu partneru.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 3. marts.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) personīgi darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu, vai elektroniskā dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Projektu konkursa nolikums un tā pielikumi elektroniski ir pieejami Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi”, „Projektu konkursa nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursiem: tālr. 67503322; e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv