twittertwitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Sākums  Aktualitātes  Jaunumi
AKTUALITĀTES
Jaunumi
Paziņojumi presei
Publikācijas presē
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Tiek izsludināts projektu konkurss valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”
04.07.2014

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, saskaņā ar Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 2014.gada 26.jūnija sēdes lēmumu Nr.9 §1.2., izsludina projektu konkursu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē  „Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā”.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt sadarbības projektu īstenošanu starp nevalstiskajām organizācijām un vides institūcijām Vides politikas pamatnostādnēs 2014-2020. gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 26. marta rīkojumu Nr. 130) noteiktā rīcības mērķa A5 „Palielināt vides aizsardzības sistēmas kapacitāti visos līmeņos un labāk atbalstīt vides sektora NVO kā nozīmīgu partneri sabiedrības iesaistīšanai vides jautājumu risināšanā” sasniegšanai.

Projektu konkursā var piedalīties Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, par sadarbības partneri piesaistot vides institūciju.

Konkursa ietvaros tiks atbalstītas sekojošas aktivitātes:

  • Praktisku pasākumu īstenošana vides piesārņojuma novēršanā, novērtējot piesārņojuma emisiju samazināšanos /sadarbības partneris – Valsts vides dienests/;
  • Gaisa kvalitātes kontrolē iesaistīto personu profesionālās kvalifikācijas celšana (t.sk., bet ne tikai apmācības ar situācijas analīzi, praktiskiem uzdevumiem, programmatūras pielietošanu) /sadarbības partneris – Valsts vides dienests/;
  • Praktiska atbalsta pasākumu veikšana zivju resursu kontroles jomā iesaistītājām personām (t.sk., bet ne tikai praktisko apmācību veikšana, pastiprināta zvejas kontrole nārsta laikā) /sadarbības partneris – Valsts vides dienests/;
  • Praktiski pasākumi īpaši aizsargājamo ES vai Latvijas nozīmes tekošu saldūdeņu biotopu aizsardzībai un apsaimniekošanai /sadarbības partneris – Dabas aizsardzības pārvalde/.

Projektu iesniegumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikuma prasībām (apstiprināts ar LVAF padomes 2014.gada 26.jūnija sēdes Nr.9 §1.2. lēmumu). Konkursa nolikums un iesnieguma veidlapa ar pielikumiem ir pieejama LVAF administrācijas mājas lapas www.lvafa.gov.lv   sadaļā „Projektu konkursi”/ „Projektu konkursa nolikumi”.

Projektu konkursā pieejamais finansējums no Fonda līdzekļiem šai aktivitātei ir noteikts EUR 145 000.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš noteikts no 2014.gada 14. līdz 28.jūlijam.

Projekta iesniegums, noformēts atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, ir jāiesniedz LVAF administrācijā, Eksporta ielā 5, Rīgā, LV - 1010, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē), vai sūtot uz e-pasta adresi lvafa@lvafa.gov.lv  (noformētu elektroniska dokumenta veidā, kurš ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu). Projektu iesniegumi, kas saņemti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc izsludinātā termiņa beigām, netiek pieņemti.

Papildus jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: lvafa@lvafa.gov.lv

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa[at]lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 10/25/2016