twittertwitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Sākums  Par mums  Vispārējs apraksts
PAR MUMS
Vispārējs apraksts
Fonda budžets
Nolikums
Fonda padome
Darbinieki
Vakances
Darba laiks
Rekvizīti
Struktūra
Īpašumi
Vēsture
Meklēšana
Lapas karte
Jautājumi & ieteikumi
Vispārējs apraksts

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - fonda administrācija) ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Fonda administrācija veic Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktās funkcijas.

Fonda administrācija veic Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktos uzdevumus, kā arī:

1. sagatavo budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" ieņēmumu un izdevumu tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam iekļaušanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta pieprasījumā;

2. ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Fonda administrācijas mājas lapā internetā informāciju par organizētajiem konkursiem un izsludināto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem finansējuma saņemšanai;

3. ja nepieciešams, pieaicina ekspertus un speciālistus projektu iesniegumu izvērtēšanai vai pieprasa atzinumus no citām valsts institūcijām par projektu atbilstību politikas plānošanas dokumentiem;

4. apkopo un izvērtē pārskatus par projektu īstenošanas gaitu un piešķirto līdzekļu izlietojuma gaitu;

5. iesniedz projektu iesniegumus izskatīšanai Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvajā padomē;

6. mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko Fonda administrācijai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;

7. ja nepieciešams, nodrošina no fonda līdzekļiem finansētā projekta auditu projekta īstenošanas laikā, lai izvērtētu tā īstenošanas kvalitāti un līdzekļu izlietojuma atbilstību ar Fonda administrāciju noslēgtajam līgumam;

8. ievieto Fonda administrācijas mājas lapā internetā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk - fonda padome) un Konsultatīvās padomes lēmumus;

9. rakstiski informē projekta iesniedzēju par Fonda padomes lēmumu par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu;

10. saskaņā ar Fonda padomes lēmumu slēdz līgumu ar privātpersonu vai pašvaldību vai vienošanos ar vides aizsardzības valsts iestādi par projekta finansēšanu, paredzot projekta finansēšanas kārtību, kā arī Fonda administrācijas, projekta iesniedzēja un izpildītāja tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

11. informē Fonda padomi, ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus neizmanto projekta pieteikumā paredzētajiem darbiem atbilstoši fonda padomes lēmumam vai saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju, vai neizmanto piešķirtos līdzekļus paredzētajā termiņā, kā arī ja fonda līdzekļu saņēmējs nesniedz pārskatus par projekta īstenošanu līgumā noteiktajos termiņos;

12. saskaņā ar Fonda padomes lēmumu rakstiski pieprasa, lai fonda līdzekļu saņēmējs neatbilstoši izmantotos vai neizmantotos līdzekļus atmaksā budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" kontā.

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa[at]lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 10/25/2016