twittertwitter
Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE
Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?
Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi
Meklēšana Lapas karte Fonda logo
Kontakti Jautājumi & ieteikumi
 
Papildus izvēlne
Kontakti
Nozares politika
Budžets
Eiropas savienība un starptautiskās organizācijas
Publikācijas un statistika
Saites
Sabiedrības līdzdalība
Viegli lasīt
 
Iesniegto projektu statusi
Meklēt pēc:
Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem
Kā iesniegt projektu
Projektu konkursu nolikumi
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapas


Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi

Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (turpmāk - Fonda administrācija) ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Fonda administrācija sniedz šādus pakalpojumus:

1. Projektu iesniegumu pieņemšana finansējuma saņemšanai no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem

(informācija par pakalpojumu pieejama http://www.lvafa.gov.lv/ sadaļā „Projektu konkursi/Projektu konkursu nolikumi", kā arī portālā http://www.latvija.lv/ sadaļā „Vides aizsardzība".

2. Dabas resursu nodokļa maksātāju atbrīvošana no dabas resursu nodokļa samaksas.

(informācija par pakalpojumu pieejama http://www.lvafa.gov.lv/ sadaļā „Dabas resursu nodoklis", kā arī portālā http://www.latvija.lv/ sadaļā „Komercdarbības veicināšana")

 

Fonda administrācija veic Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktās funkcijas.

Fonda administrācija veic Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktos uzdevumus, kā arī:

1. sagatavo budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" ieņēmumu un izdevumu tāmi kārtējam saimnieciskajam gadam iekļaušanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta pieprasījumā;

2. ievieto Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Fonda administrācijas mājas lapā internetā informāciju par organizētajiem konkursiem un izsludināto projektu iesniegumu iesniegšanas termiņiem finansējuma saņemšanai;

3. ja nepieciešams, pieaicina ekspertus un speciālistus projektu iesniegumu izvērtēšanai vai pieprasa atzinumus no citām valsts institūcijām par projektu atbilstību politikas plānošanas dokumentiem;

4. apkopo un izvērtē pārskatus par projektu īstenošanas gaitu un piešķirto līdzekļu izlietojuma gaitu;

5. iesniedz projektu iesniegumus izskatīšanai Fonda Konsultatīvajā padomē;

6. mērķtiecīgi un efektīvi apsaimnieko Fonda administrācijai piešķirtos valsts budžeta līdzekļus;

7. ja nepieciešams, nodrošina no fonda līdzekļiem finansētā projekta auditu projekta īstenošanas laikā, lai izvērtētu tā īstenošanas kvalitāti un līdzekļu izlietojuma atbilstību ar Fonda administrāciju noslēgtajam līgumam;

8. ievieto Fonda administrācijas mājas lapā internetā Latvijas vides aizsardzības fonda padomes (turpmāk - Fonda padome) un Fonda Konsultatīvās padomes lēmumus;

9. rakstiski informē projekta iesniedzēju par Fonda padomes lēmumu par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu;

10. saskaņā ar Fonda padomes lēmumu slēdz līgumu ar privātpersonu vai pašvaldību vai vienošanos ar vides aizsardzības valsts iestādi par projekta finansēšanu, paredzot projekta finansēšanas kārtību, kā arī Fonda administrācijas, projekta iesniedzēja un izpildītāja tiesības, pienākumus un atbildību projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

11. informē Fonda padomi, ja fonda līdzekļu saņēmējs piešķirtos līdzekļus neizmanto projekta pieteikumā paredzētajiem darbiem atbilstoši Fonda padomes lēmumam vai saskaņā ar noslēgto līgumu vai vienošanos ar Fonda administrāciju, vai neizmanto piešķirtos līdzekļus paredzētajā termiņā, kā arī ja fonda līdzekļu saņēmējs nesniedz pārskatus par projekta īstenošanu līgumā noteiktajos termiņos;

12. saskaņā ar Fonda padomes lēmumu rakstiski pieprasa, lai fonda līdzekļu saņēmējs neatbilstoši izmantotos vai neizmantotos līdzekļus atmaksā budžeta programmas "Vides aizsardzības fonds" kontā.

Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
E-pasts: lvafa[at]lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA