Latviski
English
Par mums
Aktualitātes
Projektu konkursi
Lēmumi
Projektu materiāli
Dabas resursu nodoklis
Kompensācijas
Tiesību akti
Publiskie iepirkumi
LIFE +
Kas ir Latvijas vides aizsardzības fonds?
Fonda administrācijas sniegtie pakalpojumi, funkcijas un uzdevumi
Meklēšana Lapas karte Fonda logo
Kontakti Jautājumi & ieteikumi
 
Papildus izvēlne
Kontakti
Nozares politika
Budžets
Eiropas savienība un starptautiskās organizācijas
Publikācijas un statistika
Saites
Sabiedrības līdzdalība
Viegli lasīt
 
Iesniegto projektu statusi
Meklēt pēc:
Projektu iesniedzējiem un īstenotājiem
Kā iesniegt projektu
Projektu konkursa nolikumi
Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai
Pārskatu par projektu īstenošanu veidlapasKā iesniegt projektu


Katru gadu Fonda administrācija izsludina projektu konkursus Fonda finansējuma saņemšanai. Projektu konkursā var pieteikties, iesniedzot projekta iesniegumu Fonda administrācijā pēc atklātā projektu konkursa izsludināšanas, atbilstoši projektu konkursu nolikumu prasībām. Projektu konkursu nolikumi pieejami šeit.

Projekta iesniegums jāiesniedz noteiktajā projektu konkursa termiņā Fonda administrācijā personīgi katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00 vai sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu.

Projekta iesniegums, kā arī tam pievienotie informatīvie materiāli, jāiesniedz 1 eksemplārā, cauršūti (cauraukloti), pievienojot iesnieguma elektronisko versiju. Iesnieguma veidlapai jābūt aizpildītai latviešu valodā, datorrakstā.

Projektu iesniegumi, kas saņemti vai izsūtīti pa pastu (pasta zīmogs) pēc izsludinātā termiņa beigām netiek pieņemti!

Noderīga informācija!

Pirms iesniegt projektu Fonda administrācijā, atbildiet uz sekojošiem jautājumiem:

  • Vai projekta iesniedzēja nosaukums uzrakstīts bez saīsinājumiem un norādītā adrese ir pareiza?
  • Vai ir skaidri formulēts projekta mērķis, uzdevumi, rezultāti?
  • Vai norādītas projekta izmaksas, tāme atbilst noteiktajai tāmes formai, aprēķini ir precīzi un norādītās izmaksas aprēķinātas LVL?
  • Vai projekta finansēšanas kalendārais plāns atbilst plānoto pasākumu īstenošanai?
  • Vai projekta pielikumā pievienoti visi nolikumā noteiktie dokumenti?
  • Vai persona ar pārstāvības tiesībām ir parakstījusi projekta iesniegumu?
  • Vai projekta iesniegums ir apzīmogots?
  • Vai projekta iesnieguma veidlapa aizpildīta pilnībā, datorrakstā un latviešu valodā?
  • Vai projekta pieteicējs iepriekšējā gadā ir izpildījis visus ar Fonda administrāciju noslēgtā līguma nosacījumus un noteikumus, kā arī tam nav nenokārtotu saistību par iepriekš no Fonda finansētajiem projektiem (tas ir viens no nosacījumiem, kāpēc projekta pieteikums netiek virzīts tālākai projekta izvērtēšanai)?


Mediaparks
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas adrese:
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67 503 322
Fakss: 67 503 304
E-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darba un apmeklētāju pieņemšanas laiks:
Darba dienās no 8.30 līdz 17.00
© 2006, LVAFA
Lapa atjaunota: 2014.04.23.